COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Direcția UrbaNism și Cadastru

 

Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții

Urbanism

Documentaţie necesară pentru emitere certificat de urbanism

   - cerere pentru emitere certificat de urbanism - formular

Documentație necesară pentru prelungire certificat de urbanism
   - cerere pentru prelungire certificat de urbanism - formular F7

Documentația necesară obținerii avizului prealabil de oportunitate în vederea întocmirii PUZ

   - cerere pentru emiterea avizului de oportunitate - formular F4

♦ Model panou de anunțare a intenției de elaborare a planului urbanistic

   - model detalii

♦ Model panou de consultare a publicului în etapa de elaborare a planului urbanistic

   - model detalii

♦ Model pentru panou de identificarea investiției

   - model detalii

Documentația pentru obținerea avizului arhitectului șef pentru amplasarea teraselor estivale, chioșcuri presă, mijloace de publicitate temporare
 

Autorizări construcții

Documentaţie necesară pentru emitere autorizaţie de construire/desfiinţare

   - cerere pentru emitere autorizație de construire/desființare - formular F8

Documentație necesară pentru prelungire autorizație de construire/desființare

   - cerere pentru prelungire autorizație de construire/desființare - formular F 12

Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (formular F13)

Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor - ISC (formular F14)

Model pentru panou de identificare a investiţiei (model anexa nr. 8 cf. Ordin 839/2009)

Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (formular F15)

Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor - ISC (formular F16)

Documentație necesară pentru efectuarea recepției/înscrierea în cartea funciară

   - cerere privind recepția lucrărilor/certificat de atestare a construcțiilor

♦ Formular proces verbal de recepție

   - recepţia la terminarea lucrărilor mici

   - recepţia la terminarea lucrărilor mari

 

Serviciul Cadastru și Nomenclator stradal

Cadastru

Extrase de plan parcelar

Actele necesare Eliberare titlu de proprietate conform art. 36 / L 18

Acte necesare Eliberare titlu de proprietate conform art. 27 aliniat 2/1 L 18
♦ Acte necesare pentru eliberarea planului de punere în posesie

♦ Acte necesare pentru eliberarea procesului verbal de vecinătate

Model cereri:

- declarație de vecinătate (format .pdf)

- declarație reconstituire (format .pdf)

- cerere emitere titlu proprietate (format .pdf) - teren apartament

- cerere emitere titlu proprietate (format .pdf) - teren

- cerere conform art. 24 alin. 3 din Legea nr. 18/1991

- cerere conform art. 27 alin. 2^3 din Legea nr. 18/1991

 

Nomenclator stradal

Documentaţie eliberare certificat de nomenclatură stradală şi adresă (fluturaș)
Cerere eliberare Certificat de nomenclator stradal și adresă