COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

DOCUMENTATIA NECESARA OBTINERII AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE
IN VEDEREA INTOCMIRII UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL
(PUZ)

 

În vederea întocmirii Avizului de oportunitate de către structura specializată condusă de arhitectul- șef al municipiului și aprobată de Consiliul Local, este necesară depunerea unei documentații care să conțină:
1. Cerere privind intenția solicitantului, ce va cuprinde:
      • date de identificare petent (solicitant)
      • date de identificare locație
      • definire cerință
2. Certificatul de Urbanism prin care a fost solicitat Avizul prealabil de oportunitate, însoțit de plan încadrare 1:5000 și plan situație existentă 1:500 eliberat de Primăria municipiului.
3. Informarea și consultarea publicului privind intenția elaborării PUZ care va cuprinde:
      • fotografii cu panourile de afișaj privind intenția;
      • două anunțuri la un cotidian de presă local;
      • dovada afișării pe panoul de afișaj și sit-ul primăriei a intenției de elaborare PUZ;
      • notificările proprietarilor ale căror proprietăți vor fi afectate de reglementările PUZ;
4. Documentație în vederea motivării emiterii avizului de oportunitate:
      a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investiţiei/ operaţiunii propuse, situația existentă și intervențiile ce se doresc a se realiza, indicatorii propuşi, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale;
      b) piese desenate, respectiv încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral, cu zona de studiu, conceptul propus - plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor astfel".
      ♦ Planșa SITUAȚIE EXISTENTĂ (maxim 2 planșe, format A3)  care va conține:
• Extras din PUG cu UTR-ul aferent însoțit de reglementările în vigoare aprobate, conform RLU (partea scrisă)
• Situația existentă reală pe teren în corelare cu reglementările și propunerile din documentațiile de urbanism aprobate anterior în zonă (altele decât PUG, dacă este cazul), zonificări funcționale, indici de construibilitate existenți, servituți, constrângeri, dotări de interes public (spații de învățământ, servicii și dotări, mica producție nepoluantă, zone verzi);
Se va analiza atât situația existentă conform reglementărilor din PUG (subzone existente, funcțiuni, indici de construibilitate aferent conform RLU) cât și din documentațiile aprobate anterior, după caz.
Aceste analize pe lângă partea desenată, vor fi însoțite de o parte scrisă, poze cu exemplificări sau alte metode grafice de reprezentare.
      ♦ Planșa PROPUNERI de INTERVENȚIE (maxim 2 planșe)
• funcție de complexitatea investiției se pot prezenta suplimentar, axonometrii, schițe, volumetrii 3D, indici de construibilitate propuși, propuneri cu siluetă urbană ca urmare a intervenției, reglementări urbanistice (aceste piese nefiind obligatorii);

5. Prin avizul de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arhitectul-șef se vor stabili, conform legislației și se stabilesc următoarele:
• Teritoriul care urmează să fie reglementat/studiat prin Planul Urbanistic Zonal;
- Prin PUZ se va reglementa/studia zona din intravilan/extravilan cuprinsă între: (terenuri proprietate publică și terenuri proprietate privată)
• Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți;
a) - existentă – conform Planului Urbanistic General (PUG) și Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aprobat cu Hotărârea Consiliului Local oraș Basrabi (actual Murfatlar) nr. 25 din 25-03-2004. Schimbarea destinatiei respectiv construirea pe terenurile cu alta destinatie situate in intrasvilan/extravilan se poate face printr-o documentatie de urbanism respectiv Plan Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat conform legii.
b) - propusă - Prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pe terenurile situate în intravilan/extravilan proprietate pulică și/sau privată a orașului și/sau a persoanelor fizice sau juridice.
c) - servituți/interdicții pe terenurile situate în intravilan/extravilan proprietate publică sau privată nu se poate construi până la întocmirea și aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ).


    • Indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime şi maxime;
- regimul de construire;
- funcţiunea zonei;
- modul de utilizare a terenurilor (procentul de ocupare a terenurilor (POT) și coeficientul de utilizare a terenurilor (CUT);
- regimul maxim de înălțime (pentru construcțiile/instalațiile tehnologice și celelalte construcții ce se propun a se realiza), înălţimea maximă admisă;
- aliniamente obligatorii sau retrageri maxime admise față de acestea;
- retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei
- orientarea față de punctele cardinale;
- distanțe minime admise între construcții propuse și existente;
- servituți de trecere pentru extinderi de rețele edilitare, branșamente, racorduri


    • Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare;
- funcțiunea zonei; (exemplu: funcțiunea de "parc tehnologic", "parc industrial", "supermagazine", "hipermagazine", "parcuri comerciale", "parcuri culturale", "zone de producție", "zone de dezvoltare a unor ansambluri rezidențiale noi", "infrastructură de transport", extinderea intravilanului localității, etc)
- reglementări cu privire la regimul de construire (înălțime/suprafață construită, etc);
- retragerile față de aliniamentul la stradă (drumuri) și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, acolo unde este cazul;
- stabilirea zonelor de protecție și/sau de siguranță față de obiective de interes național/județean sau local (exemplu: față de rețele magistrale de transport energie electrică, telefonie, gaze naturale, apă - canalizare și/sau irigații, față de siturile/monumentele istorice existente în zonă sau față de alte instalații/ amenajări existente în zonă), după caz;
- instituirea de zone de siguranță și de protecție;
- interdicție de construire "reprezentând o zonă unde este interzisă construirea"
- stabilirea statutului juridic și circulația terenurilor, după caz.
- dotări de interes public, după caz.


       • Reglementări privind asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților;
- se vor reglementa accesele auto şi pietonale;
- organizarea rețelei de străzi/ alei/drumuri de acces și drumuri tehnologice/de exploatare, după caz;
   Toate drumurile/străzile/aleile/parcările realizate pe terenurile proprietatea orașului vor aparține domeniului public și/sau vor fi deschise circulației publice, după caz;
-  dezvoltarea utilităților (rețele electrice și/sau de apă canal, după caz);


       • Capacităţile de transport admise. Capacități și indicatori maximali pentru volumele vehiculate, emisii de noxe, restricții de circulație, reglementări specifice.

      În vederea aprobării, documentația de P.U.Z. se va supune avizării tuturor instituțiilor și organismelor interesate prevăzute în Certificatul de Urbanism și se va întocmi conform GHID-ului privind METODOLOGIA DE ELABORARE și CONȚINUTUL CADRU al PLANULUI URBANISTIC ZONAL - INDICATIV: GM- 010- 2000 aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. Nr. 176/N/16- 08- 2000, inclusiv cu consultarea populației.
      Documentatia prezentată, înregistrată la Registratura Primăriei, în vederea obținerii Avizului de Oportunitate va fi întocmită și semnată la fel ca și celelalte documentații de urbanism și amenajare a teritoriului de profesioniști calificați în domeniu prin licență sau studii postuniversitare de specialitate acreditate conform legii, precum și de alți profesioniști cu drept de semnătură (Ex. arh./ cond arh. înscriși în Registrul Urbaniștilor din România, ingineri de drumuri sau de instalații autorizați, etc.)
      Documentația se va prezenta în Mapa Format A4 pentru memorii tehnice de specialitate, în 2 exemplare, color și Mapa Format A3, pentru partea desenată (compusă din minim 3 planșe și maxim 5 planșe cu elementele cerute), după caz.
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?