COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Protectia datelor cu caracter personal

 

 

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
DE CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ


► Primăria Municipiului Piatra Neamţ cu sediul în strada Ştefan cel Mare, nr. 6-8, mun.Piatra Neamţ jud. Neamţ colectează şi procesează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
►GDPR (Global Data Protection Regulation) este un Regulament European care reglementeaza prelucrările de date cu caracter personal, instituie libera circulație a acestor date și protejează drepturile și libertătile persoanelor fizice.

►Informare monitorizare video - detalii (format .pdf)1. În înțelesul GDPR:
Datele cu caracter personal = orice informație referitoare la o persoană identificata sau identificabilă (nume, prenume, adresă, CNP, serie și număr CI/BI, e-mail, telefon, venit, date biometrice, imagine, adresa IP, date medicale).
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituţei impune respectarea următoarelor principii: 
     • Egalitate, echitate și transparență
Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
     • Limitare la scop

Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime: resurse umane, gestiune economico-financiară şi administrativă, gestiunea datelor privind bunurilor impozabile în vederea stabilirii sumelor datorate la bugetul local (taxelor şi impozitelor locale), statistic, evidenţa populaţiei şi stare civilă, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, prevenirea şi combaterea infractionalităţii stradale, asistenţă socială, reprezentare în justiţie, registratură, soluţionare petiţii,  declaraţii de avere şi de interese ş.a.
     • Reducerea la minimum a datelor
Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
     • Exactitate
Datele sunt exacte și în cazul în care este necesar, sunt actualizate limitări legate de stocare, datele nu trebuie păstrate mai mult decât e necesar.
     • Securitate și confidențialitate
Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată.
3. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în institutie
     Temeiul legal vizează una din cele șase variante de temei menționate de GDPR  și anume:
     - Executarea unei sarcini care rezultă din exercitarea autorității publice;
     - Executarea unui contract;
     - Consimțământul;
     - Executarea unei obligaţii legale ce îi revine operatorului;
     - Prelucrarea este necesară pentru protejarea unor interese vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
     - Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator.
     In acest sens prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai după identificarea corectă a temeiului legal și numai cu respectarea principiilor mai sus menționate.
4. Perioadă de  păstrare a datelor cu caracter personal
     Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus. Primăria Municipiului Piatra Neamţ promovează măsuri privind asigurarea confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii şi monitorizării proceselor şi serviciilor de procesare.
5. Drepturile  persoanelor ale căror date personale sunt prelucrate
     • Dreptul la informare;
      Indiferent de temeiul prelucrării, persoana vizată trebuie să fie informată asupra scopului pentru care se prelucrează datele.
     • Dreptul la acces;
Persoana  vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective
     • Dreptul la rectificare;
Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc
     • Dreptul la ștergerea datelor
Fără  întârziere nejustificată, persoana vizată are dreptul la ștergerea datelor cu caracter  personal care o vizează în următoarele cazuri:
- datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor
- persoana vizată își retrage consimțământul
- persoana vizată se opune prelucrării datelor și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea
- există o obligație legală pentru ștergerea datelor .
     • Dreptul la restricționarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul la restricționarea prelucrării în următoarele situații:
- contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
- prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
- nu mai este nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
- persoana s-a opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei.
     • Dreptul la opoziție
Persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal.
     • Dreptul de a nu fi supusă unei decizii automate cu efect semnificativ
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dacă aceasta produce efecte juridice ce privesc persoana respectivă sau o  afectează  într-o  măsură  semnificativă  şi  de  a  obţine  intervenţie  umană  din  partea  operatorului.
     • Dreptul la portabilitatea datelor
       Persoana  vizată are  dreptul  să  solicite  şi  să primească datele cu caracter personal
într-un format structurat, prelucrabil automat şi interoperabil şi/sau să solicite transferarea datelor către alt operator sau terţă parte;
     • Dreptul de a-și retrage consimțământul acordat în orice moment și în mod gratuit.

     Pentru exercitarea acestor drepturi precum şi pentru adresarea oricărei petiţii privitoare la protecţia datelor personale, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de mail:    protectia.datelor@primariapn.ro.
     Cererea se poate depune la sediu sau poate fi trimisă prin posta, la adresa:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ, Strada Ştefan cel Mare, nr. 6-8, 610101, Piatra Neamţ, jud. Neamţ.

     De asemenea, aveti dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: http://www.dataprotection.ro/.
 

 

 

POLITICA  DE  CONFIDENTIALITATE  A SITE-ULUI WEB

www.primariapn.ro


     Primăria Muncipiului Piatra Neamt  cu  sediul pe str. Ştefan cel Mare, nr. 8, în  calitate de administrator  şi  deţinător  al site-ului  www.primariapn.ro,  respectă  dreptul  la viaţa  privată  a persoanelor, iar  în  contextul  prelucrării  datelor  cu  caracter personal  ale  acestora  le  asigură o protecţie adecvată.
     În cadrul rapoartelor cu cetăţenii şi terţe persoane, Primăria Muncipiului Piatra Neamţ pune la dispoziţia celor interesaţi, următoarele date de contact:

 Sediul nostru principal: Str. Ştefan cel Mare, Nr. 6-8, 610101 Piatra Neamţ, judeţul Neamţ;
 Telefon / Fax: 0040 233 218991;  fax: 0040 233 215374;
 Telefonul cetăţeanului: 0040 233 210872;
 Site-ul Web: www.primariapn.ro;
 E-mail: infopn@primariapn.ro.

► Informaţiile/datele pe care le prelucrăm atunci când folosiţi site-ul www.primariapn.ro:
   - Nume, prenume, adresa de e-mail, nr.de telefon /de fax.
► Pentru anumite scopuri ulterioare (precum cel legat de întocmirea unui contract, a unei  petiţii, eliberarea unui certificat etc.) suplimentar pot fi prelucrate şi alte date personale, respectiv:
   - Domiciliul / reşedinţa legală;
   - Date privind BI/CI (serie, număr, emitent, data eliberării, cetăţenia);
   - Codul numeric personal.
► Temeiul legal al prelucrării datelor personale efectuate de către site-ul Primăriei  Municipiului Piatra Neamţ:
   Temeiul legal se încadrează în special la una din cele șase variante de temei menționate de Regulament și anume:
   - Executarea unei sarcini care rezultă din exercitarea autorității publice;
   - Executarea unui contract;
   - Consimțământul;
   - Executarea unei obligaţii legale ce îi revine operatorului;
   - Prelucrarea este necesară pentru protejarea unor interese vitale ale persoanei vizate sau ale  altei persoane fizice;
   - Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator.  
   In acest sens prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai după identificarea corectă a temeiului legal și numai cu respectarea principiilor mai sus menționate.

   Site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ mai poate folosi datele cu caracter personal sau datele anonime în următoarele scopuri:
1. Realizarea de rapoarte şi analize;
2. Realizarea  statisticilor anuale;
3. Colectarea debitelor / recuperarea creanţelor;
4. Raportarea către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal din România;
5. Prevenirea fraudelor;
6. În situaţia în care această acţiune este necesară pentru conformare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

   Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor personale:
• Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimţământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru această prelucrare şi în conformitate cu scopurile anterior menţionate;
• Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus, dupa care vor fi şterse sau anonimizate.
   În cazul apariţiei unor situaţii tehnice sau de încălcare a securității care să pună în pericol confidențialitatea sau informațiile personale, ne angajăm să vă informăm despre aceste lucruri prin mijloace adecvate: email, apeluri telefonice.

   Drepturile persoanei vizate:
   Conform Regulamentului UE 679/2016, persoanelor vizate le revin noi drepturi în domeniul prelucrării datelor personale, asigurării confidenţialităţii acestora. Pentru o informare corespunzătoare, menţionăm că acestea includ dreptul persoanei vizate de a solicita Primăriei: accesul la datele sale personale, la rectificarea, şteregerea acestora sau restrictionarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.

   Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru adresarea oricărei petiţii privitoare la protecţia datelor personale, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de mail:   protectia.datelor@primariapn.ro.
   Cererea se poate depune la sediu sau poate fi trimisă prin poştă, la adresa: strada Ştefan cel Mare, nr. 6-8, 610101,  Piatra Neamţ, jud. Neamţ.
   De asemenea, aveti dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: http://www.dataprotection.ro.