COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

Autorizație taximetrie

 

Acte necesare înlocuirii unui autovehicul în regim de taxi
(LEGEA 265 /2007 art.10 aliniat 5 â)


"Transportatorul autorizat poate să își înlocuiască, la cerere, autovehiculul deținut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing cu un alt autovehicul deținut în aceleași condiții, care îndeplinește criteriile de departajare cu cel puțin același punctaj pe care autovehiculul înlocuit l-a obținut la data atribuirii autorizației taxi, în următoarele cazuri:
a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice,morale,deteriorării sau furtului;
b) autovehiculul a fost casat;
c) autovehiculul a fost înstrăinat;
d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică"

1. Cerere
2. Copie autorizație transport
3. Original autorizație taxi
4. Copie certificat de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului
5. Copie certificat de agreare emis de R.A.R.
6. Declarație pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat
7. Declarația pe propria răspundere privind criteriile de departajare pe care autovehiculul respectiv le îndeplinește (anexa 1 - format .pdf)
8. Taxa pentru înlocuire autovehicul conf. HCL nr. 58/2008 – 100 RON
9. Taxa pentru sigla de securitate aplicată pe ecusoanele autoturismului taxi conf. HCL nr. 58/2008 -  5 RON

• Autorizația taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizației taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizația taxi se retrage (conf. art. 21 alin. 5 din Ordinul nr. 356/2007)

Autorizația Taxi se găsește obligatoriu la bordul autovehiculului și este valabilă în prezenta următoarelor documente (conf. Art. 12 alin. 1):

a) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă;
b) copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului în regim taxi;
c) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora și a mărfurilor transportate;
d) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
e) certificatul de atestare profesională;
f) copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului aparatului de taxat;
g) copia contractului cu dispeceratul taxi

 

Acte necesare participare licitație

 

1. cerere de participare la procedura de atribuire (cerere tip);
2. declarație pe propria răspundere că deține autorizație de transport valabilă (declarație tip);
3. declarație pe propria răspundere că deține autovehicule în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor  de departajare  pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea punctajelor  (declarație tip);
4. declarație pe propria răspundere că va deține în termen de maxim 6 luni, autovehicule noi în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor  de departajare  pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea punctajelor (declarație tip);
5. scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține autovehiculele necesare la data depunerii declarației prevăzute la punctul 4 (se va depune și copia după factura proformă de la societatea de distribuție a autovehiculului);
6. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, după caz, din care să rezulte că nu se află întruna dintre situațiile prevăzute de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare (declarație tip);
7. certificat de atestare fiscala de la Direcţia de taxe şi impozite, din care să rezulte că nu este debitor la bugetul local, la data participării la licitaţie.
 

 

Acte necesare pentru obținerea autorizației de transport

 
Documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de autorizare se constituie într-un dosar care cuprinde următoarele acte:
1. cererea transportatorului;
2. copie certificat de înregistrare ca transportator și certificatul constatator eliberate de registrul comertului;
3. copie a certificatului de competenta profesionala a persoanei desemnate, in cazul asociatiei familiala sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, in cazul persoanei fizice;
4. cazierul judiciar al persoanei desemnate, in cazul asociatiei familiale sau persoanei juridice;
5. avizul medico-psihologic al persoanei desemnate, in cazul asociatiei familiale sau persoanei juridice, sau al taximetristului, in cazul persoanei fizice;
6. cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta are calitatea de operator economic in activitate;
7. certificat de atestare fiscala de la Direcţia de taxe şi impozite, din care să rezulte că nu este debitor la bugetul local
8. declaratie pe propria raspundere a transportatorului, daca acesta a mai executat servicii de transport in regim de taxi, cu mentionarea intervalelor cand a avut interdictii de a executa si a motivului acestora;
9. declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura spatiu de parcare pentru autovehiculul / autovehiculele cu care va executa serviciul respective, spatiul detinut in proprietate sau prin contract de inchiriere pe toata durata contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport respective;
10. declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca acesta detine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiara de a le detine, in proprietate ori in temeiul contractelor de leasing, pe tipuri (lista autovehiculelor)
11. dovada achitarii sumei de 120 lei pentru eliberarea autorizatiei de transport.

Toate documentele care constituie dosarul de autorizare se vor prezenta in original si se vor depune in copie Xerox                                                  
 

Acte necesare pentru prelungirea autorizației taxi


O autorizație taxi deținută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menținerea obligatorie a aceluiași număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, după caz, cumulativ următoarele condiții:
a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizației taxi nu depășește vechimea de 10 ani de la data fabricației și este deținut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de lesing
b) sunt respectate prevederile legale dacă se înlocuiește autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizației taxi
c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizația de transport sau nu i s-a suspendat autorizația taxi respectivă în ultimii 5 ani
d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi este în termen de valabilitate și transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea
e) dovada că transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizațiilor taxi, semnată şi ştampilată de către expertul contabil sau de către contabilul transportatorului autorizat
 
Acte necesare:
1. cererea transportatorului pentru prelungirea autorizației taxi
2. copie a certificatului de înmatriculare a autovehiculului deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, după caz.
3. copie a cărții de identitate a autovehiculului deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, după caz.
4. copie a certificatului de agreare valabil
5. dovada că transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul in regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizațiilor taxi, semnată şi ştampilată de către expertul contabil sau de către contabilul transportatorului autorizat

Toate documentele care constituie dosarul de prelungire autorizare se vor prezenta în original și se vor depune  în copie Xerox
 

 

Acte necesare pentru prelungirea autoizației de transport


Documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de autorizare se constituie într-un dosar care cuprinde următoarele acte:
1. cererea transportatorului;
2. declaraţie pe propria răspundere privind modificarea/nemodificarea condiţiillor iniţiale de acordare a autorizaţiei de transport
3. declarație pe propria răspundere a transportatorului ca acesta deține autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deține, în proprietate ori în temeiul contractelor de leasing, pe tipuri (lista autovehiculelor, copie certificate înmatriculare)
4. declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unităţii şi ştampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei
5. copie a certificatui de competenta profesionala a persoanei desemnate, in cazul asociatiei familiala sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, in cazul persoanei fizice;
6. Dovada achitarii sumei de 120 lei pentru vizarea autorizației de transport.

Toate documentele care constituie dosarul de autorizare se vor prezenta în original și se vor depune în copie Xerox                                                  
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?