COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

Acord de funcționare comerț prestări servicii

 

In vederea obţinererii Acordului pentru deschiderea exerciţiului comercial
– comert/prestari servicii –  
 SA / SRL / PFA / II / IF


vor depune următoarele documente:


•    Cerere pentru deschiderea exerciţiului comercial – formular tip – (cerere);
•    Actul constitutiv, eliberat de Oficiul Registrul Comerţului;
•    Certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine din Registrul Comerţului;
•    Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului pentru punctul de lucru declarat ;
•    Titlul care permite utilizarea terenului şi / sau spaţiului (act proprietate, contract închiriere /subânchiriere, comodat, etc.);
•    Autorizaţie de construire sau de schimbare a destinaţiei spaţiului emisă de către Direcţia Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei Piatra Neamţ + Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor ;
•    Extras de Carte Funciară;
•    Documentaţia cadastrală din care să rezulte aria desfăşurată;
•    Certificat de atestare fiscală  – de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț ;
•    Contract de prestări servicii de salubrizare cu SC  Brantner Servicii Ecologice SRL ;
•    Orarul de funcționare (pentru funcţionarea după ora 22.00, se va anexa acordul  vecinilor adiacenţi, dat în acest sens în original)
•    Autorizaţie de mediu ( spălătorii auto, etc. )
•    Autorizaţie sanitar - veterinară (magazine alimentare, etc. )
•    Autorizaţia de securitate la incendiu;
•    Procură/împuternicire
• Taxă eliberare acord pentru deschiderea exerciţiului comercial comerț / prestări servicii   conform reglementărilor legale în vigoare ( Legea nr. 227 / 2015 (a) privind Codul fiscal, H.C.L. – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, în vigoare) – 20 lei  / Cod Caen Rev. 2 ;
 

 

• Alte taxe activități comerciale:
- taxă schimbare orar de funcționare pentru acorduri - 35 lei
- taxă eliberare acord duplicat - 50 lei