COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

Acord de funcționare comerț prestări servicii

 

In vederea obţinererii Acordului pentru deschiderea exerciţiului comercial
– comert/prestari servicii –  
 SA / SRL / PFA / II / IF


vor depune următoarele documente:

• Cerere pentru deschiderea exerciţiului comercial – formular tip – (Anexa nr. 1.1);
• Actul constitutiv al SA / SRL / PFA / II / IF, eliberat de Oficiul Registrul Comerţului;
• Certificat de înregistrare conţinând numărul de ordine din Registrul Comerţului;
• Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului pentru punctul de lucru declarat;
• Titlul care permite utilizarea terenului şi/sau spaţiului (act proprietate, contract inchiriere /comodat);
• Autorizaţie de construire sau de schimbare a destinaţiei spaţiului emisă de Direcţia Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei Piatra Neamţ + Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
• Extras de Carte Funciară;
• Documentaţia cadastrală din care să rezulte aria desfăşurată;
• Contract de prestări servicii de salubrizare cu Brantner;
• Orarul de funcţionare 06.00 – 22.00 pentru structurile de vânzare în care se desfasoara activitati de comerţ/servicii. In afara programului normal, acestea pot funcţiona si pana la alte ore, în condiţia obţinerii acordului  vecinilor adiacenţi sau a Asociatiilor de proprietari (in cazul cand structurile de vanzare se afla intre blocuri), dat în acest sens în original si autentificat, cu specificare stricta a orei de inchidere – deschidere a unitatii.
• Certificat de calificare profesională în domeniu, pentru personalul angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar;
• Autorizaţie de mediu (spălătorii auto, etc.)
• Autorizaţie sanitar - veterinară (magazine alimentare, etc.)
• Autorizaţia de securitate la incendiu conform H.G. nr. 1739/2006 - pentru obiectivele care funcţionează după 13.12.2006 şi pentru investiţii noi, după cum urmează:

⇒ Încăperi sau grupuri de încăperi definite ca săli aglomerate (cu mai mult de 200 persoane)  amplasate în clădiri independente sau în clădiri cu funcţiuni mixte, indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie;
⇒ Clădiri din categoria monumentelor istorice la care se efectuează modernizări sau schimbări de destinaţie;
⇒ Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 400 mp;
⇒ Spaţii amenajate în clădiri de locuit colective având destinaţia de comerţ cu aria desfăşurată mai mare de 50 mp ori de producţie şi/sau depozitare, indiferent de suprafaţă;

• Autorizaţia de protecţie civilă – pentru investiţii noi, ce reprezintă clădiri pentru comerţ, cu suprafaţa construită la sol mai mare de 150 mp şi sunt prevăzute cu subsol;   
• Chitanţă taxă autorizare pentru comerț/prestări servicii conform reglementărilor legale în vigoare (Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în vigoare) – (20 lei/Cod CAEN Rev. 2)

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?