COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Documentaţie certificat urbanism

 

Solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată trebuie să depună la emitent - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ – BIROUL RELAŢII CU PUBLICUL - DIRECŢIA URBANISM ŞI CADASTRU o documentaţie cuprinzând:•    cerere tip (formular model F.1 )  completată conform art. 19 din ORD. 839/12.10.2009 modificat şi completat
•    elemente de identificare a solicitantului
        - copie dupa actele de identitate - CI/BI persoane fizice
        - certificat de înregistrare fiscala - persoane juridice
•    elemente de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitatea, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
-    planuri cadastrale sau topografice cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
-    pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară:
      -    plan de încadrare în zonă la una din scările 1:1000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 după caz, vizat de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară al judeţului Neamţ, astfel încât să se poată identifica parcela pentru care se solicită certificatul de urbanism – 2 exemplare;
-    pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară:
      -    extras de pe ortofotoplan, vizat de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară al judeţului Neamţ – 2 exemplare;
-    extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberat la cerere de către Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Neamţ;
•    elementele care definesc scopul solicitării;
•   copii după documentele de plată achitate la Direcţia de Taxe şi Impozite a municipiului Piatra Neamţ conform HCL nr. 372 din 12.12.2012 si HCL nr. 1 din 08.01.2013 după cum urmează:
      - taxă formular certificat de urbanism - 4,00 lei;
    - taxă certificat de urbanism în funcţie de suprafaţa imobilului pentru care se solicită emiterea actului:
                   –  6 lei (< 150 mp),
                   –  7 lei (151 – 250 mp),
                   –  9 lei (251 – 500 mp),
                   – 12 lei (501 – 750 mp),
                   – 14 lei (751 – 1000 mp),
                   – 14 + 0,01 lei pentru fiecare mp care depaşeşte 1000 mp;
*NOTA 1 - termenul de soluţionare este de cel mult 30 zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete. În situaţia depunerii unei documentaţii incomplete, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia iar termenul legal de 30 zile calendaristice se calculează de la data înregistrării completărilor aduse documentaţiei iniţiale.
*NOTA 2 - bază legală:
   - Legea 50 /1991 republicată, actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
   - Ordin 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 modificat şi completat; (detalii format .pdf)
   - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism modificata si completata;
   - HCL 356 din 26.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale;

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?