COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizație de funcționare alimentație publică

 

În vederea obţinererii Autorizării pentru deschiderea exerciţiului comercial
– alimentație publică/activități recreative și distractive –

SA / SRL / PFA / II / IF

 

vor depune următoarele documente:

•    Cerere pentru deschiderea exerciţiului comercial – formular tip (cerere);

•    Declarație pentru a desfășura alte activități recreative și distractive – formular tip (declarație);

•    Declarație de încadrarea pe tipuri a unității de alimentație publică – formular tip (declarație);
•    Actul constitutiv al SA / SRL / PFA / II / IF, eliberat de Oficiul Registrul Comerţului;
•    Certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine din Registrul Comerţului;
•    Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului pentru punctul de lucru declarat ;
•    Titlul care permite utilizarea terenului şi / sau spaţiului (act proprietate, contract închiriere /subînchiriere, comodat, etc.) ;
•    Autorizaţie de construire sau de schimbare a destinaţiei spaţiului emisă de Direcţia Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei Piatra Neamţ + Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor ;
•    Extras de Carte Funciară;
•    Documentaţia cadastrală din care să rezulte aria desfăşurată;
•    Certificat de atestare fiscală – de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț ;
•    Contract de prestări servicii de salubrizare cu SC Brantner  Servicii Ecologice SRL;
•    Orarul de funcţionare ( pentru funcţionarea după ora 22.00, se va anexa acordul  vecinilor adiacenţi dat în acest sens în original );
•    Autorizaţie sanitar - veterinară de funcționare de la DSV-SA – restaurant, fast-food,  etc. (cu mâncare);
•    Autorizaţie sanitară de funcționare de la DSP – baruri;
•    Autorizaţia de securitate la incendiu;
•    Autorizaţie de mediu;
•    Procură/împuternicire;
•    Dovada asigurării de către responsabili sau patroni, prin personalul propriu ori specializat, a ordinii şi liniştii publice, în localurile publice ( inclusiv terasele ) pe care le conduc, sau Declarație pe proprie răspundere .
•    Taxă eliberare autorizație pentru deschiderea exerciţiului comercial -  Alimentație publică sau Alte activităţi recreative şi distractive, care se percepe în funcţie de suprafața de servire, conform Legii nr. 227 / 2015 (a) privind Codul fiscal, H.C.L. – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, în vigoare.

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a Acordului pentru deschiderea exercițiului comercial, alimentație publică/alte activități recreative și distractive, care se percepe în funcţie de suprafaţa de servire, conform Legii nr. 227/2015 (a) privind Codul fiscal şi H.C.L – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, în vigoare, după cum urmează:

cod Caen 9320 – Alte activități distractive și recreative

cod Caen 9321 – Bâlciuri și parcuri de distracții

cod Caen 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

700 lei pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire de până la .......... ................100 mp

1500 lei pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire cuprinsă între .......101 şi   400 mp
3000 lei pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire cuprinsă între....... 401 şi   500 mp
4000 lei pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire de peste ......................      500 mp

cod Caen 5610 – Restaurante

900 lei pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire de până la .......... ................100 mp

1700 lei pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire cuprinsă între .......101 şi   400 mp
3500 lei pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire cuprinsă între....... 401 şi   500 mp
4500 lei pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire de peste ......................      500 mp

 

Alte taxe activități comerciale:
- taxă schimbare orar de funcționare pentru acorduri - 35 lei
- taxă eliberare acord duplicat - 50 lei