COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Documentaţie autorizaţie de construire/desfiinţare

 

Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare – orice persoană fizică sau juridică titular al unui drept real asupra imobilului – teren şi/sau construcţii,  trebuie să depună la emitent - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ – BIROUL RELAŢII CU PUBLICUL  DIRECŢIA URBANISM ŞI CADASTRU o documentaţie cuprinzând:•    cerere tip şi anexa la cerere completate integral (formular model F8 ) , (anexa va fi completată de către proiectant);
•    elemente de identificare a solicitantului
     - copie dupa actele de identitate - CI/BI  persoane fizice
     - certificat de înregistrare fiscala - persoane juridice
•    dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii (copie legalizata) sau extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extras de carte funciară de informare actualizat la zi în cazul în care legea nu dispune altfel;
•    certificat de urbanism în termen de valabilitate (copie) cu planul anexă la certificatul de urbanism vizat de Arhitectul Şef; planul de încadrare în teritoriu - pe suport topografic la o scară acceptabilă astfel încât să se poată identifica parcela pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
•    D.T.A.C/D.T.A.D/D.T.O.E - (2 exemplare în original) elaborată conform anexei 1 - conţinutul cadru al documentatiei tehnice D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii din Legea 50/1991 republicata, actualizata;
•    avizele,acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului solicitate prin certificatul de urbanism (copie);
•    studiile de specialitate, nota justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrările de intervenţie la construcţiile existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrările de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii (un exemplar) - după caz;
•    contracte de concesiune, închiriere – după caz (pentru alee de acces, pentru teren excedentar, pentru teren ocupat de săpătură la extinderi de reţele şi branşamente tehnico-edilitare, pentru teren ocupat de organizare de şantier);
•    certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului, necesar pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare (copie);
•    proiecte tehnice şi contracte de execuţie pentru racorduri/branşamente la utilităţi;
•    copii după documentele de plată achitate la Direcţia de Taxe şi Impozite a municipiului Piatra Neamţ conform HCL 356 din 26.11.2015 după cum urmează:
     -    taxă formular – 4 lei;
     -    taxă eliberare AC - funcţie de tipul şi valoarea lucrărilor;
     -    taxă eliberare AD - 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei care urmează a fi demolată;
     -    taxă timbru de arhitectură – 0,05% din valoarea autorizată a lucrărilor.
•    dovada înregistrării proiectului la OAR;

*NOTA 1  - termenul de soluţionare este de cel mult 30 zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete. În situaţia depunerii unei documentaţii incomplete, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia iar termenul legal de 30 zile calendaristice se calculează de la data înregistrării completărilor aduse documentaţiei iniţiale.
*NOTA 2  - bază legală:
          - Legea 50/1991 republicată, actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
          - Ordin 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 modificat și completat; (detalii format .pdf)
          - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism modificat și completat;

 

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?