COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Piatra Neamț

 

COMISIA NR. 1 - "activități economico-financiare, studii, prognoze economico-sociale, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului"
- Enache Nicolae Ciprian
- Tatomir Alina Mihaela
- Trofin Mihai Florentin
- Asandei Constantin Alexandru
- Luca Moise Florentina

COMISIA NR. 2 - "amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului"
- Teodorescu Constantin
- Irimia Marius Ioan
- Gavrilescu Bogdan
- Lehăduș Alin Ștefan
- Moisii Alexandra Amalia

COMISIA NR. 3 - "servicii publice, comerț, turism, proiecte, programe cu finanțare externă, cooperare interinstituțională pe plan intern și extern, înfrățiri cu unități administrativ-teritoriale din alte țări"
- Tofan Ramona Mirela
- Ene Aurora
- Grigoraș Adrian
- Irimia Marius Ioan
- Mihalcea Cristian

COMISIA NR. 4 - "activități social-culturale, învățământ, sănătate, familie, muncă, protecție socială, protecție copii, tineret și sport"
- Obreja Mihai
- Alui Gheorghe Adrian
- Apetrei George
- Murguleț Rodica
- Minuț Eduard - Robert  

COMISIA NR. 5 - "administrație publică locală, juridică și disciplină"
- Șerban Valentin
- Jucan Adrian Gabriel
- Lehăduș Alin Ștefan
- Enache Nicolae Ciprian
- Florescu Purcariu Liviu

 

 

Regulamente - Primăria Piatra Neamț

 

♦ Regulament intern - Primăria Municipiului Piatra Neamţ
        - detalii format .pdf 
 

♦ Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului

        HCL 382 din 21.12.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 382 din 21.12.2023 - detalii format .pdf
        HCL 148 din 26.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 148 din 26.05.2022 - detalii format .pdf
        HCL 8 din 28.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 8 din 28.01.2021 - detalii format .pdf
        HCL 211 din 26.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 211 din 26.07.2018 - detalii format .pdf
        HCL 84 din 24.03.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 84 din 24.03.2016 - detalii format .pdf
        HCL 170 din 28.05.2015 - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 170 din 28.05.2015 - detalii format .pdf
 
♦ Codul de conduită etică şi integritate profesională al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ
        - cod conduita - detalii format .pdf
        - dispoziție 1158\10.07.2020 - detalii format .pdf
        - dispoziție   630\29.03.2019 - detalii format .pdf
        - dispoziție 1051\23.05.2014 - detalii format .pdf
        - dispoziție 1709\12.04.2010 - detalii format .pdf
 
Regulament privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă la nivelul aparatului de specialitate al Primarului
        - detalii format .pdf
 
♦ Regulament de Programare Online pentru depunerea cererilor în vederea eliberării actelor de identitate
        - detalii format .pdf

 
♦ Regulamentul de organizare si functionare a Centrului Social Pietricica
 
♦ Regulament privind asigurarea transparentei procesului de autorizare

        - detalii format .pdf 

 
♦ Regulament privind relaţiile cu mass-media
 
♦ Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport public local altele decât transportul local prin curse regulate
 
♦ Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Piatra Neamţ
    - dezbatere publică

    Regulament salubrizare - detalii in format .pdf 

    Anexa nr. I  - indicatori de performanță - detalii in format .pdf 

    Anexa nr. II - sancțiuni - detalii in format .pdf

 
♦ Regulament privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Piatra Neamţ
 
♦ Pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de amplasare a modulelor comerciale și a aparatelor/dozatoarelor
        - HCL nr. 265 din 28.09.2023 (format .pdf)
        - anexa (format .pdf)
 
♦ Regulament privind amplasarea pe domeniul public a reţelelor tehnico-edilitare şi a echipamentelor tehnice aferente
 
♦ Regulament privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor care ocupă în mod abuziv locuinţele administrate de către administratorul SC LOCATIVSERV SRL
 
♦ Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Mărăței (dezbatere publică)
        - regulament detalii (format .pdf)
 
♦ Regulamentul privind buna gospodarire, întreţinere, curãţenie şi esteticã în municipiul Piatra Neamţ

        - detalii in format .pdf 

 
♦ Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamţ
        - detalii in format .pdf
        - HCL nr. 371 din 29.11.2013
 
♦ Regulamentul local privind Regimul Finanţărilor Nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local
        - detalii (format .pdf)
        - HCL nr. 151 din 27.05.2021
 
♦ Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a băii comunale din municipiul Piatra Neamț
        - detalii (format .pdf)
        - tarife (format .pdf)
 
Regulament de organizare și funcționare privind administrarea stadionului municipiul Ceahlăul Piatra Neamț
        - detalii (format .pdf)
 
♦ Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a ștrandului din municipiului Piatra Neamț
        - detalii (format .pdf)
        - tarife (format .pdf)
 
♦ Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sălii Polivalente din Municipiul Piatra Neamț, str. Mihai Viteazu nr. 47
        - detalii (format .pdf)
        - tarife (format .pdf)
 
Regulament privind organizarea și desfășurarea evenimentelor pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamț
        - HCL nr. 295 din 15.11.2021
        - detalii regulament (format .pdf)
 
Regulament privind modalitatea de obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial
Regulamentului de ocupare a domeniului public pentru funcționarea teraselor sezoniere/efectuarea comerțului stradal ocazional în municipiul Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare
        - HCL nr. 248 din 25.08.2022 - completarea anexei la HCL nr. 192 din 23.07.2020
 
Regulamentului de ocupare a domeniului public aparținând Municipiului Piatra Neamț, pentru amenajare acces (alei) la spații cu altă destinație decât cea de locuință, pentru ocuparea domeniului public și privat necesar lucrărilor de săpătură în vederea realizării lucrărilor de branșament și racordare la utilități, organizări de șantier
        - HCL nr. 310 din 26.11.2021
        - Anexa la HCL 310 din 26.11.2021
 
♦  REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor publice cu plată precum şi a celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra-Neamț
        - HCL nr. 191 din 29.06.2022
        - Anexa la HCL 191 din 29.06.2022
        - HCL nr. 161 din 26.05.2022

♦  REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință precum şi a celui de blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelorcare sunt staţionate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamț
        - HCL nr. 175 din 15.06.2022
 
 

Atribuţiile consiliului local conform  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările  ulterioare

 

 

Articolul 129 Atribuţiile consiliului local

(1)  Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2);

c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;

d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;

e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.

(4)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;

g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5)  Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public local.

(7)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

a) educaţia;

b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

c) sănătatea;

d) cultura;

e) tineretul;

f) sportul;

g) ordinea publică;

h) situaţiile de urgenţă;

i) protecţia şi refacerea mediului;

j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

k) dezvoltarea urbană;

l) evidenţa persoanelor;

m) podurile şi drumurile publice;

n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;   

o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

p) activităţile de administraţie social-comunitară;

q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

(8)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

(9)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:

a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;

b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.

(10^1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local al unei unităţi administrativ-teritoriale membră a unui consorţiu administrativ:

a) poate mandata una dintre unităţile administrativ-teritoriale, membră a consorţiului administrativ din care face parte, să exercite, în tot sau în parte, una sau mai multe dintre atribuţiile prevăzute la art. 91^1 alin. (2);

b) poate să exercite, în tot sau în parte, în baza mandatului altei unităţi administrativ-teritoriale, membră a consorţiului administrativ, una sau mai multe dintre atribuţiile prevăzute la art. 91^1 alin. (2).La data de 30-12-2022 Articolul 129  din  Sectiunea  a 3-a , Capitolul III , Titlul V , PARTEA a III-a  a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 375 din 23 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1255 din 27 decembrie 2022

(11)  Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(12)  Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.

(13)  Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale.

(14)  Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.