COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Piatra Neamț

 

COMISIA NR. 1 - "activități economico-financiare, studii, prognoze economico-sociale, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului"
- Enache Nicolae Ciprian
- Rodica Murguleț
- Jucan Adrian Gabriel
- Asandei Constantin Alexandru
- Luca Moise Florentina

COMISIA NR. 2 - "amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului"
- Teodorescu Constantin
- Irimia Marius Ioan
- Gavrilescu Bogdan
- Lehăduș Alin Ștefan
- Novac Marius Gruia

COMISIA NR. 3 - "servicii publice, comerț, turism, proiecte, programe cu finanțare externă, cooperare interinstituțională pe plan intern și extern, înfrățiri cu unități administrativ-teritoriale din alte țări"
- Tofan Ramona Mirela
- Ene Aurora
- Grigoraș Adrian
- Irimia Marius Ioan
- Mihalcea Cristian

COMISIA NR. 4 - "activități social-culturale, învățământ, sănătate, familie, muncă, protecție socială, protecție copii, tineret și sport"
- Obreja Mihai
- Alui Gheorghe Adrian
- Apetrei George
- Șerban Valentin
- Minuț Eduard - Robert  

COMISIA NR. 5 - "administrație publică locală, juridică și disciplină"
- Tatomir Alina Mihaela
- Trofin Mihai Florentin
- Lehăduș Alin Ștefan
- Curelaru Iulian
- Florescu Purcariu Liviu

 

 

Regulamente - Primăria Piatra Neamț

 

♦ Regulament intern - Primăria Municipiului Piatra Neamţ
 

♦ Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului

        HCL 148 din 26.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 148 din 26.05.2022 - detalii format .pdf
        HCL 8 din 28.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 8 din 28.01.2021 - detalii format .pdf
        HCL 211 din 26.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 211 din 26.07.2018 - detalii format .pdf
        HCL 84 din 24.03.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 84 din 24.03.2016 - detalii format .pdf
        HCL 170 din 28.05.2015 - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 170 din 28.05.2015 - detalii format .pdf
 
♦ Codul de conduită etică şi integritate profesională al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ
        - cod conduita - detalii format .pdf
        - dispoziție 1158\10.07.2020 - detalii format .pdf
        - dispoziție   630\29.03.2019 - detalii format .pdf
        - dispoziție 1051\23.05.2014 - detalii format .pdf
        - dispoziție 1709\12.04.2010 - detalii format .pdf
 
♦ Regulament de Programare Online pentru depunerea cererilor în vederea eliberării actelor de identitate
        - detalii format .pdf

 
♦ Regulamentul de organizare si functionare a Centrului Social Pietricica
 
♦ Regulament privind asigurarea transparentei procesului de autorizare

        - detalii format .pdf 

 
♦ Regulament privind relaţiile cu mass-media
 
♦ Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport public local altele decât transportul local prin curse regulate
 
♦ Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Piatra Neamţ
    - dezbatere publică

    Regulament salubrizare - detalii in format .pdf 

    Anexa nr. I  - indicatori de performanță - detalii in format .pdf 

    Anexa nr. II - sancțiuni - detalii in format .pdf

 
♦ Regulament privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Piatra Neamţ
 
♦ Regulament privind amplasarea pe domeniul public a reţelelor tehnico-edilitare şi a echipamentelor tehnice aferente
 
♦ Regulament privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor care ocupă în mod abuziv locuinţele administrate de către administratorul SC LOCATIVSERV SRL
 
♦ Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Mărăței (dezbatere publică)
        - regulament detalii (format .pdf)
 
♦ Regulamentul privind buna gospodarire, întreţinere, curãţenie şi esteticã în municipiul Piatra Neamţ

        - detalii in format .pdf 

 
♦ Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamţ
        - detalii in format .pdf
        - HCL nr. 371 din 29.11.2013
 
♦ Regulamentul local privind Regimul Finanţărilor Nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local
        - detalii (format .pdf)
        - HCL nr. 151 din 27.05.2021
 
♦ Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a băii comunale din municipiul Piatra Neamț
        - detalii (format .pdf)
        - tarife (format .pdf)
 
Regulament de organizare și funcționare privind administrarea stadionului municipiul Ceahlăul Piatra Neamț
        - detalii (format .pdf)
 
♦ Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a ștrandului din municipiului Piatra Neamț
        - detalii (format .pdf)
        - tarife (format .pdf)
 
♦ Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sălii Polivalente din Municipiul Piatra Neamț, str. Mihai Viteazu nr. 47
        - detalii (format .pdf)
        - tarife (format .pdf)
 
Regulament privind organizarea și desfășurarea evenimentelor pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamț
        - HCL nr. 295 din 15.11.2021
        - detalii regulament (format .pdf)
 
Regulament privind modalitatea de obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial
Regulamentului de ocupare a domeniului public pentru funcționarea teraselor sezoniere/efectuarea comerțului stradal ocazional în municipiul Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare
        - HCL nr. 248 din 25.08.2022 - completarea anexei la HCL nr. 192 din 23.07.2020
 
Regulamentului de ocupare a domeniului public aparținând Municipiului Piatra Neamț, pentru amenajare acces (alei) la spații cu altă destinație decât cea de locuință, pentru ocuparea domeniului public și privat necesar lucrărilor de săpătură în vederea realizării lucrărilor de branșament și racordare la utilități, organizări de șantier
        - HCL nr. 310 din 26.11.2021
        - Anexa la HCL 310 din 26.11.2021
 
♦  REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor publice cu plată precum şi a celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra-Neamț
        - HCL nr. 191 din 29.06.2022
        - Anexa la HCL 191 din 29.06.2022
        - HCL nr. 161 din 26.05.2022

♦  REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință precum şi a celui de blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelorcare sunt staţionate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamț
        - HCL nr. 175 din 15.06.2022
 
 

Atribuţiile consiliului local conform  Legii nr. 215/2001/ (*republicata*)(*actualizata*) privind administratia publica locala, modificata sunt:

 

ART. 36
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
ART. 37
Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.