COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerere și ofertă de vânzare terenuri extravilan

 

     În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de următoarele documente:
a) o fotocopie a BI/C I al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
b) o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
c) extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
d) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
e) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
h) alte documente doveditoare, după caz.

      - fluturaș preemptor I

      - fluturaș preemptor II

      - fluturaș preemptor III

      - fluturaș preemptor IV

      - fluturaș preemptor V

      - fluturaș preemptor VI

      - fluturaș cumpărător fără rang

 

 

♦ persoane fizice

      - Cerere pentru înregistrare ofertă de cumpărare

      - Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare terenului

      - Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare

      - Decizia persoanei fizice privind alegerea preemptorului

      - Ofertă vânzare teren

 

♦ persoane juridice

      - Cerere pentru înregistrare ofertă de cumpărare

      - Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare terenului

      - Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare

      - Decizia persoanei juridice privind alegerea preemptorului

      - Ofertă vânzare teren