COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

 

 

Data ședinței

Nr. HCL

Titlu HCL

Inițiator

28.01.2021

1

Proiect de hotărâre nr. 21  privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetar înregistrat la 31.12.2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

2

Proiect de hotărâre nr. 14 privind mandatarea Direcției Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț de a reprezenta interesele municipiului Piatra Neamț în cauzele privind procedura insolvenței

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

3

Proiect de hotărârenr. 2  pentru modificarea HCL nr.155/18.06.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor fiscale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Piatra Neamț

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

4

Proiect de hotărâre nr.1 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr.18/2019, cu modificările și completările ulterioare

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

5

Proiect de hotărâre nr 13 privind menținerea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din instituțiile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, la nivelul aferent al lunii decembrie 2020

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

6

Proiect de hotărâre nr. 19 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al activităţii de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Piatra Neamţ  şi din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Piatra Neamţ

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

7

Proiect de hotărâre nr. 7 privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu, în vederea implementării proiectului cultural "Litera de piatră"

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

8

Proiect de hotărâre nr. 25 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin HCL nr.211/26.07.2018

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

9

Proiect de hotărâre nr.34810 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii

Viceprimar

Lehadus Alin Stefan

28.01.2021

10

Proiect de hotărâre nr. 11 privind aprobarea repartizării unor locuințe

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

11

Proiect de hotărâre nr. 8 privind aprobarea costului mediu lunar și a contribuției lunare de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Social Pietricica, pentru anul 2021

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

12

Proiect de hotărâre nr. 3  pentru modificarea HCL nr.123 din 23.04.2020 privind gestiunea directă a Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazul nr. 47

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

13

Proiect de hotărâre nr. 4 pentru modificarea HCL nr. 294 din 26.09.2019 privind aprobarea unor Regulamente-Cadru

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

14

Proiect de hotărâre nr. 9 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr.1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamț și SC CMI Urban SA, cu modificările și completările ulterioare

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

15

Proiect de hotărâre nr. 10 privind darea în folosință gratuită, către Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă, a unui spațiu din incinta Complexului Comercial Mall Forum Center, situat în str. Cuejdi nr. 1B, pentru amenajare ghișeu eliberare certificate de cazier judiciar

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

16

Proiect de hotărâre nr.  23 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI revizuit) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv descrierea investiției din DALI pentru proiectul: „Reorganizarea coridorului secundar de mobilitate urbană pe axa est-vest- Etapa I (Bulevardul 9 Mai – Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)" cod SMIS 126609

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

17

Proiect de hotărâre nr. 15 privind darea în folosință gratuită către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Petrodava" al Județului Neamț, a unui spațiu din incinta Stadionului municipal Ceahlăul, situat în str. Eroilor nr.18

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

18

Proiect de hotărâre nr. 16 privind modificarea HCL nr.282 din 26.11.2020

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

19

Proiect de hotărâre nr. 17 privind modificarea anexei nr.1 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune nr.58952/31.12.2015, încheiat între municipiu Piatra Neamț și SC Xdatasoft SRL

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

20

Proiect de hotărâre nr.  20 pentru modificarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi și de închiriere, aprobat prin HCL nr.305/2013, cu modificările și completările ulterioare 

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

21

Proiect de hotărâre nr. 24 privind delegarea atribuțiilor pentru autorizarea, organizarea, funcționarea și dotarea celor 4 centre de vaccinare împotriva COVID-19 către Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

22

Proiect de hotărâre nr.  22 pentru completarea HCL nr.323/21.12.2020 privind aprobarea nivelului chiriilor și al redevențelor pentru imobilele aparținând municipiului Piatra Neamț, precum și contravaloarea folosinței fără forme legale a imobilelor proprietatea unității administrativ-teritoriale, pentru anul 2021

Primar

Andrei Carabelea

28.01.2021

23

Proiect de hotărâre nr.  12 privind alegerea Președintelui de ședință

Primar

Andrei Carabelea