COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Locuinţe pentru tineri (ANL)


Dosar nou pentru repartizarea unei locuinţe ANL în regim de închiriere cu următoarele documente în ordine:
cerere locuință dosar nou - (format .pdf);  
• Adeverință de la Direcția de Taxe și Impozite Locale Piatra-Neamț care atestă că solicitantul nu deține locuință în proprietate;
• Confirmare de la asociația de proprietari a numărului exact de persoane care domiciliază împreună cu solicitantul sau copii după actele de identitate și certificatele de naștere ale minorilor care locuiesc împreună cu solicitantul;
• Copie după contractul de închiriere însoțit de dovada înregistrării la organele fiscale teritoriale, în situația în care solicitantul locuiește cu chirie;
• Copie după actul de identitate al solicitantului (soț/soție);
• Copie după certificatul de căsătorie al solicitantului (dacă este cazul);
• Copii după cerificatele de naștere ale copiilor (dacă este cazul);
• Copie după diploma ultimei unități de învățământ absolvite a solicitantului;
• Adeverință de salarizare care să ateste că are locul de muncă în Piatra-Neamț (soț/soție) și în care să fie specificat venitul brut;
• Adeverințe medicale pentru persoanele cu dizabilități și invalizii gr. I și gr. II (dacă este cazul);
• Copie după hotărârea definitivă de divorț și partaj (dacă este cazul);
• Adeverință care să dovedească faptul că solicitantul sau soțul/soția a fost asistat al unui centru de plasament (dacă este cazul);
• Declarație pe propria răspundere dată în fața notarului de către solicitant și membrii familiei acestuia soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, că nu dețin o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 metri pătrați, suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996 Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Alte documente în măsură să susțină actele mai sus menționate.

Actele necesare în vederea actualizării dosarului pentru repartizarea unei locuinţe ANL în regim de închiriere cu următoarele documente în ordine:
cerere actualizare dosar locuință - (format.pdf);  
• Adeverință de la Direcția de Taxe și Impozite Locale Piatra-Neamț care atestă că solicitantul nu deține locuință în proprietate;
• Confirmare de la asociația de proprietari a numărului exact de persoane care domiciliază împreună cu solicitantul sau copii după actele de identitate și certificatele de naștere ale minorilor care locuiesc împreună cu solicitantul;
• Copie după contractul de închiriere însoțit de dovada înregistrării la organele fiscale teritoriale, în situația în care solicitantul locuiește cu chirie;
• Copie după actul de identitate al solicitantului (soț/soție);
• Copie după certificatul de căsătorie al solicitantului (dacă este cazul);
• Copii după cerificatele de naștere ale copiilor (dacă este cazul);
• Copie după diploma ultimei unități de învățământ absolvite a solicitantului;
• Adeverință de salarizare care să ateste că are locul de muncă în Piatra-Neamț(soț/soție) și în care să fie specificat venitul brut;
• Adeverințe medicale pentru persoanele cu dizabilități și invalizii gr. I și gr. II (dacă este cazul);
• Copie după hotărârea definitivă de divorț și partaj (dacă este cazul);
• Adeverință care să dovedească faptul că solicitantul sau soțul/soția a fost asistat al unui centru de plasament (dacă este cazul);
• Declarație pe propria răspundere dată în fața notarului de către solicitant și membrii familiei acestuia soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, că nu dețin o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 metri pătrați, suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996 Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Orice document în măsură să dovedească modificări survenite de la ultima actualizare a dosarului de locuință (certificat de căsătorie, certificat de naștere copii, hotărâre de divorț, adeverințe medicale, diplomă de studii, etc.).
 

Cerere prelungire contract de închiriere

cerere (format.pdf)


Criterii de acces/eligibilitate pentru obținerea unei locuinţe pentru tineri (ANL), destinate închirierii în municipiul Piatra-Neamț
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.
NOTĂ: Prin excepție, în cazul construcțiilor de locuințe, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Normele metodologice, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii, și după împlinirea vârstei de 35 de ani.
Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă.
Acte doveditoare: declarații autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia.
NOTĂ:
Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copil şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.
3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerință se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Se va avea în vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale și în afara localității în care s-a solicitat locuința, în cazuri motivate de existența unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unități economice din localitate, așezăminte de ocrotire socială, (...), unități turistice, cultural-sportive și de agrement sau alte asemenea cazuri, în care își desfășoară activitatea solicitanții de locuințe.
Prin excepție, în cazul când se extinde cuprinderea teritorială a criterului, solicitanții care își desfășoară activitatea în afara localității în care sunt amplasate locuințele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în municipiul Piatra Neamț.
4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
 
Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
     1. Situaţia locativă actuală
     2. Starea civilă actuală
     3. Starea de sănătate actuală
     4. Vechimea cererii solicitantului
     5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
     6. Situaţii locative sau sociale deosebite
     7. Venitul mediu net lunar/membru de familie:
NOTĂ:
- Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile de acces/eligibilitate de mai sus.
- În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă+starea de sănătate actuală).

În vederea obținerii unei locuințe pentru tineri (ANL), destinate închirierii în municipiul Piatra-Neamț sunt necesare de parcurs următoarele etape:
1. Solicitantul depune dosar de locuință ANL. Modelul de cerere de dosar nou se găsește atât pe site-ul instituției la rubrica Acte necesare – Direcția Patrimoniu sau la Cam. 20, Ghișeul 5 -  Direcția Patrimoniu. Modelul cererii conține actele necesare care se depun la dosar.
2. După depunerea dosarului de locuință, solicitanții urmăresc perioada de actualizare care este publicată atat în media locală cât și pe site-ul instituției.
3. În perioada respectivă se desfășoară etapa de actualizare a dosarelor în care solicitanții cu dosare mai vechi depun cererile și actele aferente. Modelul de cerere de actualizare se găsește la fel ca modelul de cerere de dosar nou. Dosarele noi înregistrate în perioada de actualizare participă și acestea la operațiunea în discuție.
4. Dosarele actualizate sau cele noi depuse în perioada în care se desfășoară această operațiune sunt analizate în cadrul comisiei sociale, se stabilesc punctajele și se finalizează cu Ordinea de priorități a solicitanților de locuințe ANL.
5. Se publică Ordinea de priorități pe site-ul instituției și se afișează la sediul Primăriei.
6. Se face public in media locală cât și pe site acest lucru precum și perioada în care se primesc contestațiile la sediul instituției, la cam. 20, Ghișeul 5 – Direcția Patrimoniu. Contestațiile au alocat ca termen de depunere 7 zile calendaristice din ziua publicării listei de priorități.
7. Comisia socială analizează și soluționează contestațiile și se întocmește lista finală cu Ordinea de priorități a solicitanților de locuințe.
8. Lista finală cu Ordinea de priorități a solicitanților de locuințe este supusă aprobării Consiliului local al municipiului.
9. În baza Ordinii de priorități a solicitanților de locuințe aprobate în Consiliului local al municipiului, Comisia socială face propunerile de repartizare a locuințelor ANL disponibile de și le supune aprobării Consiliului local.