COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locuinţe din fondul municipiului în regim de închiriere

 

Dosar nou pentru repartizarea unei locuinţe din fondul municipiului  în regim de închiriere cu următoarele documente în ordine:

cerere locuință dosar nou (format .doc)
• Adeverinţă de la Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Piatra Neamţ;
• Confirmare de la asociaţia de proprietari a numărului exact de persoane care domiciliază împreună cu solicitantul sau còpii  după actele de identitate şi certificatele de naştere ale minorilor care locuiesc cu solicitantul în cazul în care acesta locuieşte la casă particulară;
• Copie după contractul de închiriere, în situaţia în care solicitantul locuieşte cu chirie;
• Copie după actul de identitate din care să se dovedească domiciliul stabil în municipiul Piatra Neamţ (soţ/soţie);
• Copie  după certificatul de naştere al solicitantului;
• Copie după certificatul de căsătorie;
• Copie dupa certificatele de naştere ale copiilor;
• Copie dupa diploma ultimei unităţi de învăţământ absolvite ale solicitantului;
• Adeverinţe de salarizare,cupoane de pensie sau alte documente din care să rezulte venitul net realizat atât de solicitant cât și de membrii familiei acestuia;
• Adeverinţe medicale pentru persoanele cu handicap şi invalizii gr. I  şi  II;
• Copie după hotărârea definitivă de divorţ şi partaj (dacă este cazul);
• Adeverinţă care să dovedească faptul că solicitantul sau soţul/soţia a fost asistat al unui centru de plasament;
• Alte documente în măsură să susțină actele mai sus menționate.

 

Actele necesare în vederea actualizării dosarului pentru repartizarea unei locuinţe din fondul municipiului în regim de închiriere cu următoarele documente în ordine:

cerere actualizare dosar locuință (format .doc)
• adeverinţă de la Directia de Taxe şi Impozite Locale Piatra Neamţ din care să rezulte faptul că solicitantul şi soţul/soţia nu deţin locuinţă proprietate,
• contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale teritoriale, în situaţia în care solicitantul locuieşte cu chirie,
• confirmare de la asociaţia de proprietari a numărului exact de persoane care domiciliază împreună cu solicitantul sau copii  după actele de identitate şi certificatele de naştere ale minorilor care locuiesc cu solicitantul în cazul în care acesta locuieşte la casă particulară;
• copie după cartea de identitate a solicitantului,
• adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie sau alte documente din care să rezulte venitul net realizat atât de solicitant cât și de membrii familiei acestuia;
• orice document în măsură să dovedească modificări survenite de la ultima actualizarea dosarului de locuință (certificat de căsătorie, certificat de naștere copii, hotarâre de divorț, adeverințe medicale, diplomă de studii, etc.)
 


Criterii de acces la locuință:
1. Titularul cererii de locuință, care poate deveni beneficiar al unei repartiții de locuință din fondul municipalității, destinată închirierii și titular al contractului de închiriere, trebuie să fie major şi să aibă domiciliul în municipiul Piatra Neamţ. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuință și membrii familiei acestuia soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, să nu dețin și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate în municipiul Piatra Neamţ.
      NOTA: Restricția nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințe trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură.
3. Titularul cererii de locuință trebuie să facă dovada obţinerii unor venituri în masură să îi permită plata chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere aferente unei locuințe (cu adeverinţe de salar şi cărţi/contracte de muncă, cupoane pensie, cupoane de somaj, etc.).
4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează să fie finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programele municipalității de  construcții de locuințe, destinate închirierii.
      NOTA: Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor prevăzute la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situația locativă actuală

2. Starea civilă actuală

          - stare civilă

          - nr. de persoane în întreținere:

3. Starea de sănătate actuală

4. Vechimea cererii solicitantului

5. Nivelul de studii și/sau de pregătire profesională

6. Situaia provenientei veniturilor solicitantului

7. Cuantumul venitului net lunar / membru de familie

8. Situaţii sociale deosebite altele decât cele prezentate mai sus