COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberarea CI la dobândirea cetăţeniei romane

 

DOCUMENTE NECESARE:
cererea pentru eliberarea actului de identitate - cerere (format .pdf);
certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, acestia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;
certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);
documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie;
chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei;

 

 

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

În toate situațiile în care actul de identitate este solicitat de către un minor acesta trebuie să fie însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament. Părintele/reprezentantul legal trebuie care însoțește minorul trebuie să prezinte actul de identitate, în original.
Pe lângă celelalte documente mai sus menționate la cererea pentru eliberarea actului de identitate depusă de minor trebuie prezentat/ă și certificatul de căsătorie al părinților/hotărârea de divorț, definitivă, irevocabilă/certificatul de divorț însoțit de convenția încheiată la notar în procedura divorțului cu copii minori/hotărâre de plasament, definitivă și irevocabilă/hotărâre judecătorească privind stabilirea domiciliului minorului, definitivă și irevocabilă  (original și copie).