COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Cerere cumpărare teren concesionat


acte de proprietate şi documentaţia cadastrală a bunurilor imobile – construcţie şi teren proprietate privată a petentului, în continuarea cărora s-a realizat extinderea (acolo unde concesionarea s-a făcut în vederea extinderii unei construcţii existente);
documentaţia cadastrală a terenului concesionat, din care să rezulte respectarea amplasamentului şi dimensiunilor terenului concesionat din autorizaţia de construcţie şi contractul de concesiune;
autorizaţia de construcţie;
procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau avizul emis de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului prin care se constată că lucrările de construcţie au fost executate cu respectarea prevederilor autorizaţiei de construire;
actele de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donaţie, certificat de moştenitor), în cazul în care solicitantul nu este persoana care a edificat construcţia;
copie de pe contractul de concesiune şi procesul verbal de predare-primire amplasament cu planul de situaţie anexat;
dovada achitării la zi a preţului concesiunii, precum şi a impozitelor şi taxelor aferente;
acte de identitate solicitant;
certificat de înregistrare (pentru persoane juridice);

cerere (format .pdf  );


Observaţie:
⇒ în cazul solicitării de cumpărare a terenurilor aferente extinderilor edificate la parterul blocurilor cu locuinţe colective, pe lângă actele menţionate, se vor prezenta şi următoarele documente:

• documentaţie cadastrală actualizată cu schimbarea destinaţiei spaţiului din locuinţă în spaţiu comercial;
• acordul notarial al asociaţiei de proprietari şi al vecinilor adiacenţi cu privire la extindere (în cazul în care un asemenea acord nu a fost prezentat la data încheierii contractului de concesiune).

⇒ nu se vând terenurile pe care s-au realizat construcţii de orice fel fără autorizaţie de construcţie, chiar dacă au fost obţinute hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a constatat dreptul de proprietate asupra construcţiilor respective. Aceste terenuri nu se vând nici constructorilor care au edificat respectivele construcţii fără autorizaţie de construcţie şi nici persoanelor care au cumpărat astfel de construcţii.
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?