COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Acordarea dreptului la concediu şi indemnizaţie lunară pentru cresterea copilului

 

– cerere tip (formular tip .pdf) prevăzut de lege, care se găseşte la ghişeul DAS din camera 20;
– copie act de identitate titular de cerere;
– copie certificate de naştere copii;
– adeverinţă tipizată (formular tip .pdf) completată de angajator din care să rezulte că persoana îndreptăţită să solicite indemnizaţie de concediu sau stimulent, a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului, venituri salariale;
– adeverinţă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului, precum şi copia deciziei de impunere, eliberate de autoritatea competentă, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole;
– dovada eliberată de autorităţile competente în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;
– dovada eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţiilor unici, privind veniturile realizate de aceştia;
– copia contractului de muncă sau după caz, dovada eliberată de angajator ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate;
– copie certificat de handicap pentru copil (dacă este cazul);
– copie de pe cererea de solicitare a concediului de creştere a copilului, certificată de angajator;
– copie diplomă de absolvire, foaie matricolă, sau adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior pentru absolvenţi sau studenţi;
– un dosar cu şină.

Baza legală: O.U.G. nr. 111/2010 (format .pdf) şi H.G. 52/2011 (format .pdf)
Termen maxim de soluţionare: 30 de zile de la data primirii cererii
Costuri care trebuie achitate de solicitant:

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?