COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locuinţe pentru tineri (ANL)

 

Dosar nou pentru repartizarea unei locuinţe ANL în regim de închiriere cu următoarele documente în ordine:

cerere locuință dosar nou (format .doc)
• Adeverinţă de la Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Piatra Neamţ;
• Confirmare de la asociaţia de proprietari a numărului exact de persoane care domiciliază împreună cu solicitantul sau còpii  după actele de identitate şi certificatele de naştere ale minorilor care locuiesc cu solicitantul în cazul în care acesta locuieşte la casă particulară;
• Copie după contractul de închiriere, în situaţia în care solicitantul locuieşte cu chirie;
• Copie după actul de identitate;
• Copie  după certificatul de naştere al solicitantului;
• Copie după certificatul de căsătorie;
• Copie dupa certificatele de naştere ale copiilor;
• Copie dupa diploma ultimei unităţi de învăţământ absolvite ale solicitantului;
• Adeverinţe de salarizare care să ateste că are locul de muncă în Piatra Neamţ(soţ/soţie) si în care sa fie specificat venitul brut;
• Adeverinţe medicale pentru persoanele cu handicap şi invalizii gr. I  şi  II;
• Copie după hotărârea definitivă de divorţ şi partaj (dacă este cazul);
• Adeverinţă care să dovedească faptul că solicitantul sau soţul/soţia a fost asistat al unui centru de plasament.
• Alte documente în măsură să susțină actele mai sus menționate.

 

Actele necesare în vederea actualizării dosarului pentru repartizarea unei locuinţe ANL în regim de închiriere cu următoarele documente în ordine:

cerere actualizare dosar locuință (format .doc)
• Adeverinţă de la Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Piatra Neamţ care să ateste că solicitantul nu deţine locuinţă în proprietate;
• Confirmare de la asociaţia de proprietari a numărului exact de persoane care domiciliază împreună cu solicitantul sau còpii  după actele de identitate şi certificatele de naştere ale minorilor care locuiesc cu solicitantul în cazul în care acesta locuieşte la casă particulară;
• Copie după contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale teritoriale, în situaţia în care solicitantul locuieşte cu chirie;
• Copie după actul de identitate din care să se dovedească domiciliul stabil în municipiul Piatra Neamţ (soţ/soţie);
• Adeverinţe de salarizare care să ateste că are locul de muncă în Piatra Neamţ (soţ/soţie) și în care să fie specificat venitul brut;
• Orice document în măsură să dovedească modificări survenite de la ultima actualizarea dosarului de locuință (certificat de căsătorie, certificat de naștere copii, hotarâre de divorț, adeverințe medicale, diplomă de studii, etc.)

 

Criterii de acces/eligibilitate pentru obținerea unei locuinţe pentru tineri (ANL), destinate închirierii în municipiul Piatra-Neamț
1.Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.
Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2.Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă.
NOTĂ:
Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copil şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.
3.Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele.
4.Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
 

Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
1.Situaţia locativă actuală
2.Starea civilă actuală
3.Starea de sănătate actuală
4.Vechimea cererii solicitantului
5.Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
6.Situaţii locative sau sociale deosebite
7.Venitul mediu brut lunar/membru de familie:
NOTĂ:
- Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile de acces/eligibilitate de mai sus.
- În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul) inclusiv numărul de înregistrare, având prioritate solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare.

În vederea obținerii unei locuințe pentru tineri (ANL), destinate închirierii în municipiul Piatra-Neamț sunt necesare de parcurs următoarele etape:
1.Solicitantul depune dosar de locuință ANL. Modelul de cerere de dosar nou se găsește atât pe site-ul instituției la rubrica Acte necesare - Biroul Gospodărie Comunală sau la Cam. 20 la Serviciul Investiții Gospodărie Comunală. Modelul cererii conține actele necesare care se depun la dosar.
2.După depunerea dosarului de locuință solicitantii urmăresc perioada de actualizare care este publicată atat în media locală cât și pe site-ul instituției.
3.În perioada respectivă se desfășoară etapa de actualizare a dosarelor în care solicitanții cu dosare mai vechi depun cererile și actele aferente. Modelul de cerere de actualizare se găsește la fel ca modelul de cerere de dosar nou. Dosarele noi înregistrate în perioada de actualizare participă și acestea la operațiunea în discuție.
4.Dosarele actualizate sau cele noi depuse în perioada în care se desfășoară această operațiune sunt analizate în cadrul comisiei sociale, se stabilesc punctajele și se finalizează cu Ordinea de priorități a solicitanților de locuințe ANL.
5.Se publică Ordinea de priorități pe site-ul instituției și se afișează la sediul Primăriei.
6.Se face public in media locală cât și pe site acest lucru precum și perioada în care se primesc contestațiile la sediul instituției, la cam. 20, la Serviciul Investiții Gospodărie Comunală. Contestațiile au alocat ca termen de depunere 7 zile calendaristice din ziua publicării listei de priorități.
7.Comisia socială analizează și soluționează contestațiile și se întocmește lista finală cu Ordinea de priorități a solicitanților de locuințe.
8.Lista finala cu Ordinea de priorități a solicitantilor de locuinte este supusa aprobarii Consiliului local al municipiului.
9.În baza Ordinii de priorități a solicitanților de locuințe aprobate în Consiliului local al municipiului Comisia socială face propunerile de repartizare a locuințelor ANL comunicate disponibile de S.C. Locativserv S.R.L. și le supune aprobării Consiliului local.