COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor


cererea pentru eliberarea actului de identitate - cerere (format .pdf);
• actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
• certificatul de naștere (original și copie);
• certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
• hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorț însoțit de convenția încheiată la notar în procedura divorțului cu copii minori/ după caz, pentru persoanele divorțate, original şi copie;
• certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
• certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
• chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei;

 

Minorul care solicită un nou act de identitate trebuie să fie însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament. Părintele/reprezentantul legal care însoțește minorul trebuie să prezinte actul de identitate, în original.
Pe lângă celelalte documente mai sus menționate la cererea pentru eliberarea actului de identitate depusă de minor trebuie prezentat/ă și certificatul de căsătorie al părinților/hotărârea de divorț, definitivă, irevocabilă/certificatul de divorț însoțit de convenția încheiată la notar în procedura divorțului cu copii minori/hotărârea de plasament, definitivă și irevocabilă/hotărârea judecătorească privind stabilirea domiciliului minorului, definitivă și irevocabilă  (original și copie).

Notă
• Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe site-ul Primăriei mun. Piatra Neamţ;
• În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).
• Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricilor destinate semnăturii, care trebuie completate numai olograf.
• Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se elibereaza titularilor. In situatia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv. Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv. La procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate. De asemenea se va/vor specifica motivul/toate motivele pentru care se solicită eliberarea unui nou act de identitate.
• Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.